Advomate logo

Ceník

O nás

Blog

Přihlásit se

Podmínky služby

Tyto podmínky užití webové aplikace pro uživatele přijaté společnost Advomate s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 19768095 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 136003 (dále jen „Podmínky“) upravují registraci a používání webové aplikace Advomate (dále jen „Aplikace“) přístupné na webovém rozhraní app.advomate.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Podmínky řídí registraci a používání Aplikace. Pro použití Aplikace je nezbytné souhlasit s těmito Podmínkami a dodržovat je.

1.2 Aplikace je určena pro vyhledávání právních informací. Veškeré funkce Aplikace jsou popsány na webovém rozhraní.

1.3 V případě dotazů ohledně těchto Podmínek nebo Aplikace nás můžete kontaktovat na e-mail info@advomate.cz, kde Vám poskytneme všechny potřebné informace.

1.4 Souhlas s Podmínkami vyjádříte vytvořením uživatelského účtu (registrací). Registrace v Aplikaci nelze dokončit bez souhlasu s Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, je třeba přestat Aplikaci používat.

2. Registrace a uživatelský účet

2.1 Pro využívání Aplikace je nutné na webovém rozhraní vytvořit uživatelský účet vyplněním požadovaných informací do registračního formuláře (jméno, příjmení a e-mail) a zvolením hesla pro přístup k rozhraní samotné Aplikace.

2.2 Po odeslání registračního formuláře obdržíte na zadaný e-mail ověřovací zprávu. Aktivace Vašeho uživatelského účtu proběhne po ověření e-mailové adresy dle instrukcí v ověřovacím e-mailu.

2.3 Přístupové údaje k uživatelskému účtu tvoří e-mailová adresa a heslo, které je uloženo v databázi ve zahashované formě. Tyto údaje uchovávejte v tajnosti, neboť za zneužití účtu třetí stranou neneseme odpovědnost.

2.4 Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden uživatelský účet, není možné vytvořit více účtů pro jednu osobu.

2.5 Upozorňujeme, že máme právo zrušit váš uživatelský účet, pokud byly při registraci poskytnuty nepravdivé či neúplné údaje, nebo pokud je váš účet využíván v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy nebo těmito Podmínkami.

3. Používání Aplikace

3.1 Po zřízení a aktivaci uživatelského účtu podle článku 2 těchto Podmínek můžete využívat funkce Aplikace v souladu s ustanoveními těchto Podmínek.

3.2 Podrobné informace o používání Aplikace naleznete na uvnitř Webové rozhraní v sekci uživatelský profil.

3.3 V případě, že zaznamenáme neobvykle vysokou aktivitu nebo jiné podezřelé či rizikové chování, které by mohlo negativně ovlivnit provoz Aplikace, máme právo zrušit váš uživatelský účet podle článku 2, odst. 5 těchto Podmínek.

3.4 Upozorňujeme, že pro využití Aplikace je nezbytný přístup k internetu a funkční systémy třetích stran, které Aplikace využívá.

4. Fakturace a zrušení

4.1 Využívání Aplikace je podmíněno zaplacením poplatku v rámci předplatného (dále jen „Předplatné“).

4.2 Pro používání Aplikace je nutno vybrat jednu z platebních metod pro hrazení Předplatného, které zahrnují (i) platbu základního Předplatného přes platební bránu nebo (ii) platbu Předplatného na základě individuálně dohodnutých platebních podmínek.

4.3 Poskytnutím platebních údajů a dokončením nákupu dáváte souhlas s účtováním Předplatného.

4.4 Pokud nezrušíte své Předplatné před datem fakturace, dáváte nám oprávnění účtovat Předplatné pro další fakturační období pomocí Vaší vybrané platební metody.

4.5 Předplatné bude účtováno na základě Vaší platební metody v den platby specifikovaný v Aplikaci v sekci Moje předplatné nebo jak bylo s vámi individuálně sjednáno. Délka fakturačního období závisí na vybraném typu Předplatného. Vaše datum platby se může změnit v určitých situacích, například pokud platba Předplatného není úspěšná, při změně typu Předplatného, nebo pokud bylo předplatné zahájeno v den, který v daném měsíci neexistuje.

4.6 Jste odpovědní za všechny nezaplacené platby Předplatného. Pokud nebude platba Předplatného úspěšně provedena a nezrušíte svůj účet, můžeme pozastavit váš přístup k Aplikaci, dokud neobdržíme platbu pomocí Vaší platné platební metody.

4.7 Můžete aktualizovat svou platební metodu. Po takové aktualizaci nám dáváte souhlas s pokračováním účtování Předplatného na vrub této platební metody.

4.8 Základní Předplatné zaplacené přes platební bránu můžete kdykoliv zrušit. Přístup k Aplikaci si zachováte do konce fakturačního období Předplatného. Platby jsou nevratné a peníze nevracíme ani za částečně využité období, ani za nevyužitý obsah Aplikace. Zrušení základního Předplatného zaplaceného přes platební bránu provedete v Aplikaci v sekci Moje předplatné.

4.9 Pokud není individuálně dohodnuto jinak, vyhrazujeme si právo jednostranně měnit výši Předplatného. Změny budou platné nejdříve 30 dní od oznámení Vám. Pokud nechcete přijmout změnu výše Předplatného, máte možnost Předplatné zrušit před tím, než tato změna nabude účinnosti.

5. Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Podrobnou úpravu ochrany osobních údajů a dalších záležitostí týkající se oblasti osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů dostupné na adrese advomate.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

6. Výhrady

6.1 Aplikace nenabízí právní poradenství ani komplexní rešerše. Databáze judikatury není úplná, tudíž výsledky vyhledávání a pravděpodobné odpovědi nemusí být vždy přesné.

6.2 Neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé škody, včetně ztráty dat, vzniklé v důsledku použití nebo nemožnosti použití Aplikace.

6.3 Aplikace částečně využívá jazykové modely od OpenAI a Anthropic a vyhledávač Google. Neodpovídáme za zpracování dat těmito společnostmi ani za přesnost a vhodnost odpovědí generovaných modely OpenAI a Anthropic.

6.4 Jste odpovědni za dodržování těchto Podmínek a platných právních předpisů při používání Aplikace. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat práva třetích stran. Bez našeho písemného souhlasu nesmíte Aplikaci zpřístupnit neoprávněným třetím stranám, prodávat, licencovat, pronajímat, převádět nebo jinak poskytovat.

6.5 V případě nezákonného, neetického jednání nebo porušení Podmínek můžeme zrušit váš uživatelský účet dle článku 2. odst. 5. Podmínek a jste povinni nám uhradit škodu, která nám Vaším jednáním vznikne, v plné výši.

6.6 Za chyby způsobené zásahem třetích stran do Aplikace nebo jejím nesprávným používáním neodpovídáme. Při používání Aplikace nesmíte využívat postupy, které by mohly negativně ovlivnit její provoz nebo umožnit Vám nebo třetím stranám neoprávněně zasahovat do programového vybavení Aplikace.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Upozorňujeme, že kliknutím na některé odkazy v rozhraní Aplikace můžete opustit rozhraní Aplikace a být přesměrováni na webové stránky třetích stran.

7.2 Váš vztah s naší společností se řídí právem České republiky, především občanským zákoníkem. Pokud má právní vztah vzniklý smlouvou mezinárodní prvek, aplikuje se české právo. Jakékoli spory související s Aplikací nebo Podmínkami budou řešeny před příslušným českým soudem.

7.3 Můžeme kdykoliv jednostranně změnit Podmínky. Nejnovější verze Podmínek je vždy dostupná na webovém rozhraní. O změnách Podmínek budete informováni prostřednictvím Aplikace. Pokračováním v používání Aplikace vyjadřujete souhlas s nejnovější verzí Podmínek.

7.4 Tyto podmínky nabývají účinnosti od 21. 11. 2023.

Buďte vždy o krok napřed a dostávejte exkluzivní informace o umělé inteligenci v právu ještě dnes

Advomate logo

Pomáháme právníkům automatizovat právní procesy pomocí AI.

Produkt


Copyright © 2024 Advomate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.