Advomate logo

Ceník

O nás

Blog

Přihlásit se

Zásady zpracování uživatelských dat

1. Úvod

Tento dokument "Zásady zpracování uživatelských dat" (dále jen "Zásady") doplňuje naše Zásady ochrany osobních údajů a poskytuje detailní informace o tom, jak společnost Advomate s.r.o., IČO: 19768095, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno (dále jen "Advomate" nebo "my") nakládá s daty a dokumenty, které uživatelé nahrávají do aplikace Advomate (dále jen "Aplikace").

Používáním našich služeb souhlasíte s těmito Zásadami. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte naše služby.

2. Typy zpracovávaných dat

2.1 Modul Rešerše

V rámci modulu Rešerše uživatelé zadávají právní dotazy, které Aplikace zpracovává a generuje relevantní odpovědi. Uživatelé mohou specifikovat zdroje, ze kterých má Aplikace čerpat (předpisy, judikatura).

Vstupy od uživatele:

 • Právní otázka
 • Nastavení rešerše (specifikace zdrojů)
 • Doplňující otázky v rámci chatu

Výstupy od Aplikace:

 • Vygenerovaná rešerše
 • Zdroje použité v rešerši (citace paragrafů, judikatury, internetových zdrojů)
 • Doplňující otázky pro uživatele

2.2 Modul Dokumenty

V rámci modulu Dokumenty mohou uživatelé nahrávat vlastní právní dokumenty (smlouvy, dohody atd.), které Aplikace analyzuje a generuje souhrny, upozornění na potenciální problémy a odpovídá na dotazy uživatelů.

Vstupy od uživatele:

 • Nahraný právní dokument
 • Otázky v rámci chatu k dokumentu

Výstupy od Aplikace:

 • Souhrn dokumentu (přehled, vyváženost, potenciální problémy, finanční aspekty, sankce)
 • Odpovědi v rámci chatu k dokumentu

3. Doporučení pro uživatele

3.1 Anonymizace dokumentů

Důrazně doporučujeme uživatelům, aby před nahráním do Aplikace své dokumenty anonymizovali. To zahrnuje odstranění nebo začernění osobních údajů, jako jsou jména, adresy, rodná čísla, IČO a další identifikační údaje. Cílem je minimalizovat zpracování osobních údajů a chránit soukromí všech zúčastněných stran.

3.2 Formulace dotazů

Při zadávání dotazů v modulech Rešerše a Dokumenty doporučujeme uživatelům vyvarovat se uvádění zbytečných osobních nebo citlivých údajů. Dotazy by měly být formulovány obecně a věcně, se zaměřením na podstatu právního problému.

4. Účel zpracování

Advomate zpracovává nahrané dokumenty a uživatelské dotazy výhradně za účelem poskytování služeb v rámci Aplikace, což zahrnuje:

 • Analýzu dokumentů pomocí AI za účelem generování souhrnů, identifikace potenciálních problémů a poskytování dalších právních informací
 • Zpracování uživatelských dotazů a generování relevantních odpovědí na základě nahraných dokumentů a dalších právních zdrojů
 • Zlepšování a vývoj našich služeb na základě analýzy nahraných dat (pouze v agregované a anonymizované formě)

Nahrané dokumenty ani uživatelské dotazy nejsou používány k žádným jiným účelům, pokud k tomu uživatel nedá výslovný souhlas.

5. Bezpečnost a důvěrnost

Advomate klade nejvyšší důraz na bezpečnost a důvěrnost uživatelských dat. Nahrané dokumenty a dotazy považujeme za přísně důvěrné a uplatňujeme robustní bezpečnostní opatření v souladu s uznávanými průmyslovými standardy:

 • Šifrování dat při přenosu (TLS) i ukládání (AES-256)
 • Omezený přístup k datům pouze pro nezbytné oprávněné zaměstnance
 • Pravidelné bezpečnostní audity a testování, včetně penetračních testů
 • Fyzické, elektronické a procedurální záruky pro ochranu dat
 • Pravidelná školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně dat

Všechna data procházejí našimi službami na serverech poskytovaných společností OVHCloud v Německu. Tyto servery podléhají přísným bezpečnostním a datovým politikám v souladu s GDPR a dalšími relevantními předpisy.

Vygenerované rešerše a související metadata ukládáme v naší vlastní PostgreSQL databázi, která je také hostována na serverech OVHCloud v Německu. Tato databáze je pravidelně zálohována a chráněna proti neoprávněnému přístupu.

Uživatelé by měli také na své straně uplatňovat vhodná bezpečnostní opatření, jako je používání silných hesel a pravidelná aktualizace přístupových údajů.

6. Sdílení dat s třetími stranami

Advomate využívá služeb některých třetích stran v souvislosti se zpracováním nahraných dokumentů a poskytováním našich služeb. Tyto třetí strany mají přístup pouze k nezbytným datům a jsou smluvně vázány k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti dat.

6.1 Poskytovatelé AI služeb

 • OpenAI: Nahrané dokumenty a dotazy jsou sdíleny s OpenAI za účelem analýzy a generování výstupů pomocí jejich AI modelů. OpenAI se zavazuje k ochraně dat v souladu s GDPR a dalšími relevantními předpisy. Dokumenty jsou sdíleny pouze dočasně a nejsou OpenAI trvale ukládány. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů OpenAI.
 • Anthropic: Podobně jako u OpenAI, nahrané dokumenty a dotazy jsou sdíleny s Anthropic pro zpracování jejich AI modely. Anthropic uplatňuje striktní bezpečnostní a datové politiky a zavazuje se k ochraně důvěrnosti dat. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Anthropic.

6.2 Další poskytovatelé služeb

 • LangFuse: Tato platforma je využívána pro analytiku a monitoring využití AI služeb. LangFuse ukládá pouze anonymizovaná data o voláních API a nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů LangFuse.
 • Sentry: Slouží pro monitorování a hlášení chyb v Aplikaci. Sentry může zpracovávat některá technická data, ale nesbírá žádné osobní údaje uživatelů.

Kromě výše uvedených případů Advomate nesdílí nahrané dokumenty ani uživatelské dotazy s žádnými dalšími třetími stranami. Neprodáváme ani neposkytujeme uživatelská data třetím stranám pro marketingové účely.

7. Doba uchování

Nahrané dokumenty a uživatelské dotazy uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a plnění právních povinností. Obecně platí následující pravidla:

 • Dokumenty nahrané uživateli pro analýzu nejsou trvale ukládány a jsou uchovávány pouze dočasně po dobu nezbytnou pro zpracování a poskytnutí výsledků uživateli.
 • Metadata a logy související s nahranými dokumenty a dotazy můžeme uchovávat po delší dobu za účelem zlepšování našich služeb, vždy však v anonymizované a agregované formě.
 • V případě, že je dokument nebo dotaz flagován pro potenciální porušení našich smluvních podmínek, můžeme jej uchovat po nezbytnou dobu za účelem vyšetřování a prevence zneužití našich služeb.

Uživatelé mají možnost požádat o výmaz svých dat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

8. Odpovědnost uživatelů

Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za obsah nahraných dokumentů a zadaných dotazů. Zavazují se, že nebudou nahrávat ani zadávat žádný nezákonný, urážlivý, škodlivý nebo jinak nevhodný obsah a že budou dodržovat naše smluvní podmínky a zásady přijatelného užití.

Uživatelé jsou povinni zajistit, že mají veškerá potřebná práva a souhlasy ke sdílení nahraných dokumentů s Advomate. Advomate nenese žádnou odpovědnost za porušení práv třetích stran v souvislosti s obsahem nahraným nebo zadaným uživateli.

9. Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování uživatelských dat nás prosím kontaktujte na adrese info@advomate.cz.

Naše kompletní Zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://advomate.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady zpracování uživatelských dat dle potřeby aktualizovat. O případných podstatných změnách budeme uživatele informovat prostřednictvím Aplikace nebo e-mailem.

Tyto Zásady zpracování uživatelských dat nabývají účinnosti dne 30.5. 2024.

Buďte vždy o krok napřed a dostávejte exkluzivní informace o umělé inteligenci v právu ještě dnes

Advomate logo

Pomáháme právníkům automatizovat právní procesy pomocí AI.

Produkt


Copyright © 2024 Advomate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.